© Stefanie Fehren
 

Disclaimer NL

Disclaimer DE

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

De EUREGIO betracht bij de ontwikkeling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, of niet meer, juist is. De EUREGIO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die door derden op basis van de informatie op de website worden ondernomen. 

 

Uitsluiting aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar websites van derden, op wiens inhoud de EUREGIO geen invloed heeft. Hoewel wij deze websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben gekozen, kan de EUREGIO voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. De aanbieders of beheerders van een gelinkte website zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die website.

 

Auteursrecht

De door de EUREGIO opgestelde inhoud van deze website valt onder het Duitse auteursrecht. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of toegepast op enige andere wijze buiten de grenzen van het auteursrecht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Downloads van deze website zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik toegestaan.

 

Voor zover de inhoud van deze website niet door de EUREGIO is opgesteld, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. De inhoud van derden wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u een inbreuk op het auteursrecht opmerken, vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Bronvermelding: © e-recht24.de

  Haftungsausschluss

Die EUREGIO berücksichtigt auf seiner Website alle Veränderungen mit größter Sorgfalt. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass einzelne Informationen nicht, oder nicht mehr korrekt sind. Die EUREGIO haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung Dritter auf Basis von Informationen der Website entstanden sind.

 

Haftungsausschluss für Links

Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte die EUREGIO keinen Einfluss hat. Obwohl wir diese Seiten mit Sorgfalt ausgewählt haben, kann die EUREGIO für diese fremden Inhalte keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

 

Urheberrecht

Die durch die EUREGIO erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von der EUREGIO erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

 

Quellenangabe: © e-recht24.de